Lastensuojelu & vuoden 2023 eduskuntavaalit

Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin tullaan tilanteessa, jossa globaalit kriisit koettelevat ihmisiä ja yhteiskuntia; koronapandemian jälkiä korjataan vielä pitkään, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa horjuttaa turvallisuuden tunnetta ja energiakriisin seuraukset ovat lisänneet eriarvoisuutta. Samaan aikaan pitkään jatkuneet kehityskulut ja merkittävät haasteet, niin Suomelle kuin maailmalle eivät ole väistyneet. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, luontokato ja lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet. Eduskuntavaalikeskustelun keskiöön on noussut, ja suhteettomat mittasuhteet saanut, Valtiovarainministeriön esittämät säästötarpeet ja erilaiset leikkauslistat. Muiden ministeriöiden esittämät muutostarpeet Suomen kestävän tulevaisuuden eteen ovat jääneet VM:n esitysten jalkoihin ja keskustelua niistä ei ole käyty.

VM on esittänyt huomattavia leikkauksia myös lasten ja nuorten hyvinvointiin ilman, että se olisi millään tavalla arvioinut niiden vaikutuksia [1]. Vaikutusten arvioinnin puuttumisen seurauksena esitetyt säästötoimenpiteet erityisesti lasten ja nuorten kohdalla todennäköisesti tulisivat ainoastaan lisäämään kustannuksia [esim. 2, 3]. Kuten aina, myös näissä vaaleissa, oma mielenkiintoni kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä erityisesti lastensuojeluun. Nämä asiat ovat kuitenkin poistaneet poissaolollaan vaalikeskusteluissa [4].

Onneksi melkein kaikki puolueet ovat tehneet eduskuntavaaliohjelmat, joista niiden puolueiden kannat lastensuojeluun on mahdollista löytää. Vuoden 2022 keväällä sosiaali- ja terveysministeriö kuoppasi vaativan sijaishuollon uudistamiseen tähdänneet lakimuutokset ja ilmoitti, että sen sijaan aloitetaan lastensuojelun kokonaisuudistuksen valmistelu [5]. Lastensuojelun uudistuksen valmistelua onkin tehty lähes vuoden ajan, mutta lopulta kokonaisuudistuksen tekeminen tai tekemättä jättäminen on poliittisten päätöksentekijöiden käsissä.

Mitä poliittisten puolueiden vaaliohjelmat siis sisältävät lastensuojeluun liittyen? Esittelen ohjelmat siinä järjestyksessä, johon olen niihin tutustunut.

KD

”Lapsiperheiden on saatava apua matalalla kynnyksellä ja varhaisella puuttumisella. Lastensuojelun asiakkaiden ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut, eikä voimakkaasti kasvaneeseen palvelutarpeeseen kyetä riittävästi vastaamaan. Tarvitaan enemmän ennaltaehkäisevää tukea ja apua oikea-aikaisena matalan kynnyksen peruspalveluna. Jo ensimmäiseen avunpyyntöön pitää pystyä vastaamaan viiveettä. Tarjolla on oltava monipuolisesti tukea: kotipalvelua, perhetyötä, vanhemmuuden tukea lapsen ja nuoren eri kasvuvaiheissa, tukea eroperheille, tukiperheitä ja -henkilöitä.”

”Tehdään lastensuojelulain kokonaisuudistus ja varmistetaan lapsistrategiatyön jatko.” [6]

Keskusta

”Lastensuojelun ongelmia ei ratkaista ensisijaisesti lisäämällä lastensuojelua. On parannettava perheiden, lasten ja nuorten varhaista tukea ja apua peruspalveluissa. Keskusta on valmis lastensuojelulain uudistukseen.” [7]

Vasemmistoliitto

”[Nuorten väkivaltaisuuteen ja nuorisorikollisuuteen liittyen] — Ennaltaehkäiseviä keinoja tulee kehittää vastaamaan lasten ja nuorten tarpeita, mikä tarkoittaa resurssien kohdentamista erityisesti mielenterveyspalveluihin, perheiden tukemiseen, lastensuojeluun, nuorisotyöhön, oppilashuoltoon sekä poliisin ennalta estäviin toimintoihin.”

”[Translain uudistuksen puutteisiin liittyen] — Seuraavalla vaalikaudella tulee laatia sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. Juridinen sukupuolen korjaaminen tulee mahdollistaa yli 15-vuotiaille omalla ilmoituksella ja alle 15-vuotiaille huoltajan tai lastensuojelun luvalla.”

”LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON VOITONTAVOITTELU ON KIELLETTÄVÄ, JA SIIHEN UPPOAVAT RESURSSIT ON SIIRRETTÄVÄ SIJAISHUOLLON VAHVISTAMISEEN, PERHETYÖHÖN JA MUIHIN ENNALTAEHKÄISEVIIN PALVELUIHIN. Suomalainen yhteiskunta maksaa lasten ja nuorten sijaishuollosta noin miljardin vuodessa. Ala on siirtynyt vahvasti voittoa tavoittelevien suurten yritysten käsiin. Voitontavoittelu lasten ja perheiden hädällä on kiellettävä, ja säästyviä resursseja on ohjattava julkisen sektorin perhepalveluihin, jotka ovat osa kokonaisvaltaista varhaista tukea. Näin ennaltaehkäistään raskasta sijaishuoltoa ja huostaanottoja. Lastensuojelulaki on uudistettava. Lastensuojelun jälkihuolto on otettava mukaan lakisääteisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän henkilöstömitoituksen piiriin. Mitoituksen laajentamista myös perhesosiaalityöhön tulee selvittää.” [8]

RKP

”Lastensuojelun tilannetta on parannettava. Henkilöstön puute ja liian suuret työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen monissa osissa maata.”

”Haluamme varmistaa lastensuojelulle riittävät resurssit.” [9]

SDP

Ohjelmassa ei mainita lastensuojelua lainkaan. [10]. Tähän liittyen tekstin loppuun tehty lisäys pe 31.3.2023 klo 23.30 SDP:n edustajan yhteydenoton jälkeen.

Kokoomus

[Syrjäytyminen, rikollisuus, jengiytyminen ja ”Ruotsin tie”] Laitamme kuntoon nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut, lastensuojelun ja kotouttamispolitiikan.” [11]

Vihreät

”Uudistetaan lastensuojelulaki ja panostetaan erityisesti palveluihin, jotka auttavat päihteiden, rikollisuuden ja väkivaltaisuuden kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria.”

[Nuoren pahoinvointi] — Toimivaa lastensuojelua tarvitaan ottamaan koppi niistä nuorista, jotka tarvitsevat enemmän tukea.”

Liike nyt

Ohjelmassa ei mainita lastensuojelua lainkaan. [12]

Perussuomalaiset

Perussuomalaisilla ei ole eduskuntavaaliohjelmaa lainkaan.

Yhteenveto vuoden 2023 eduskuntavaaliohjelmista ja lastensuojelusta niissä

Lastensuojelulain kokonaisuudistuksen, jonka takana ovat esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö ja laajasti eri lapsi- ja perhejärjestöt, takana näyttäisi ohjelmien perusteella olevan Kristillisdemokraatit, Keskusta, Vasemmistoliitto ja Vihreät (hyväntahtoisesti tulkittuna). Se kuinka laajoihin uudistuksiin puolueet ovat todellisuudessa valmiit jää kuitenkin ohjelmissa vielä auki. Lastensuojelulakia on uudistettu viimeisen 15 vuoden aikana melkein 30 kertaa. Nyt tarvittaisiinkin siis kokonaisvaltaisempaa uudistusta, jolle on varattu myös riittävät taloudelliset resurssit. RKP ja Kokoomus saattavat olla lastensuojelulain kokonaisuudistuksen puolella, mutta ohjelmissa ei ole kerrottu keinoja, joilla he ovat valmiita ”laittamaan lastensuojelun kuntoon” tai ”varmistamaan lastensuojelulle riittävät resurssit”, joten varmuutta asiasta ei ole. SDP:n tai Liike Nytin ohjelmissa lastensuojelua ei mainita, joten näiden puolueiden kannat aiheesta jäävät epäselviksi. Perussuomalaisilla ei ole ohjelmaa lainkaan, mutta aluevaaliohjelmassaan he esittivät lasten kannalta haitallisia muutoksia lastensuojeluun [13]. Puolueen kanta jää siis arvoitukseksi.

Vasemmistoliittoa ja osin Vihreitä lukuun ottamatta maininnat niissä ohjelmissa, joissa lastensuojelu on mainittu, jäävät hyvin yleisiksi. Samoja mainintoja ennaltaehkäisyn tärkeydestä ja lastensuojelun kuntoon laittamisesta on nähtävissä kaikissa aikaisemmissakin ohjelmissa, jossa lastensuojelu on mainittu. Siitä huolimatta rakenteellisia ja pitkään jatkuneita ongelmia ei ole korjattu [14]. Keskustan ohjelman linjaus siitä, että ”lastensuojelun ongelmia ei ratkaista ensisijaisesti lisäämällä lastensuojelua” on osittain ongelmallinen. Todennäköisesti yksi tehokkaimmista lastensuojelutarpeiden ennaltaehkäisyä tulevaisuudessa olisi vaikuttava ja hyvin hoidettu lastensuojelu tässä hetkessä.

Vihreiden ohjelmassa on tunnistettu lastensuojelun kokonaisvaltaisen uudistuksen tarve. Lisäksi siinä on onnistuneesti tunnistettu ne erityiset haavoittuvuudet, jotka ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana lisänneet lastensuojelun tarvetta.

Vasemmistoliitto erottautuu muista puoleista esimerkillään lastensuojelun osalta positiivisessa valossa. Lastensuojelu on onnistuneesti tunnistettu keskeiseksi toimijaksi esimerkiksi rikollisuuteen ja translasten oikeuksiin liittyen. Tämän lisäksi Vasemmistoliitto on ainoa puolueista, joka on tunnistanut lastensuojelun monimuotoisuutta tuomalla esiin mm. sijais- ja jälkihuollon sekä perhesosiaalityön muutostarpeet. Vasemmistoliitto on myös ainoa puolue, joka esittää jonkinlaista todellista muutosta lastensuojelun sijaishuoltoon vaatimalla voiton tavoittelun kieltämistä lastensuojelun sijaishuollossa.

Vasemmistoliiton avaus haasta nykyistä tapaa järjestää palveluita ja on tervetullut vähintään keskustelun avauksena. Se, millä keinoin siirtymä nykyisestä järjestelmä esitettyyn pystyttäisiin toteuttamaan, ja saavutettaisiin sillä kaikkia esitettyjä hyötyjä, vaatii kuitenkin laajempaa tarkastelua. Totta on kuitenkin myös se, että vaikka sijaishuollosta yli 90 % (n. 15 000 lasta, 750 yksikköä jne.) tuotetaan nykyään yksityisten palvelun tuottajien toimesta, yleisesti markkinaehtoisuudelle esitetyt hyödyt ovat jääneet saamatta. Yleisellä tasolla esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon laatu ja vaikuttavuus eivät ole parantuneet eikä hinnat laskeneet yksityisten palveluntuottajien markkinaosuuksien lisääntyessä. Vuosien aikana kertyneistä satojen miljoonien voitoista huolimatta myöskään yhteiseen lastensuojelun TKI-toimintaan ei ole nähty juuri lainkaan panostuksia yksityisten palveluntuottajien toimesta. (Yleisen tason kuvauksia: jotkut toimijat ovat osallistuneet enemmän kuin toiset). Ongelmallista on myös se, että yksityisten lastensuojelulaitosten voi olla helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa lakata tarjoamasta palvelua (= lapsen pitää lähteä lastensuojelulaitoksesta), kuin panostaa enemmän resurssia lapsen tukemiseksi. Julkisen, yksityisen ja yleishyödyllisten toimijoiden lastensuojelupalvelujen tuottamista tarvittaisiin kuitenkin kaikkinensa lisää tietoa.

Kokonaisuudessaan eduskuntavaaliohjelmat ovat paria valopilkkua lukuun ottamatta lastensuojelun asiantuntijalle iso pettymys. Pettymystä yhteiskuntaan, joka ei jostain syystä ole valmis panostamaan lasten elossa pysymiseen sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Ei, vaikka se olisi lopulta ihan jokaisen meidän etumme. Tietysti puolueilla on vielä mahdollisuus yllätyksiin hallitusohjelmaa tehdessään.

Lisäys pe 31.3.2023: SDP:n edustajan otti allekirjoittaneeseen yhteyttä kertoen, että heidän eduskuntavaaliohjelmassaan mainitaan lastensuojelu. SDP:llä on verkkosivuillaan ja toisessa, laajemmassa, ohjelmaversiossa hyviä ja kannatettavia asioita lastensuojelun osalta. Tiiviimmässä ohjelmaversiossa, johon tässä tekstissä on aikaisemmin viitattu, mainintaa ei kuitenkaan löydy. Tiiviimpi ohjelmaversio löytyy SDP:n verkkosivuilta saatteella: ”Rohkeutta olla sinun puolellasi. SDP:llä on suunnitelma, joka on kirjoitettu tähän vaaliohjelmaan. — Lataa SDP:n eduskuntavaaliohjelma” [15]. Ladattavan tiedoston nimi on ”rohkeutta-olla-sinun-puolellasi-sdpn-eduskuntavaaliohjelma-2023.pdf”. SDP:n verkkosivuilta löytyy kuitenkin myös toinen versio ohjelmasta, joka löytyy sivun yläosasta nimellä ”Lataa vaaliohjelma tulostettavassa muodossa (pdf)”. Tämän tiedoston nimi on ”sdpn-vaaliohjelma-tulostettavaksi.pdf”. Molemmissa tiedostoissa puhutaan SDP:n eduskuntavaaliohjelmasta. Myös POHTIVA-tietovarannossa löytyy SDP:n suppeampi ohjelma, jossa lastensuojelua ei mainita [16]. Laajemman version ohjelmasta ja ihan hyvät ajatukset lastensuojeluun liittyen pääsee lukemaan tästä.

SDP asettuu tavoitteidensa kanssa Vihreiden ja Vasemmistoliiton joukkoon niiden puolueiden osana, jotka ovat paremmin tunnistaneet lastensuojelun merkitystä. Suppeampi versio ohjelmasta ei kuitenkaan sisällä mitään lastensuojelusta, ja se on esillä myös muualla kuin SDP:n omilla verkkosivuilla, joten siksi muutokset tähän tekstiin tulevat lisäyksenä eikä muokkauksena.

Alla joitakin viimeaikaisia lastensuojeluun liittyviä uutisia, jos sen merkitys ei ole tuttua:

Lastensuojelun rakenteelliset ongelmat on korjattava

Kansan Uutiset: Hatkanneet lapset päätyvät jopa ihmiskaupan uhreiksi – ”Sijoittaminen ei ole mikään portti taivaaseen”

MTV Uutiset: Sadat lapset katoavat vuosittain sijaishuoltopaikoista ilman että kukaan etsii heitä – ”Lastensuojelujärjestelmä on epäonnistunut, eikä yhteiskunta välitä näistä lapsista”

MTV Uutiset: Sijaishuoltopaikasta kadonneen nuoren hatkareissu päättyy pahimmillaan kuolemaan – jotkut aikuiset etsivät aktiivisesti uhreikseen ilman majapaikkaa, rahaa ja ruokaa harhailevia

MTV Uutiset: Hatkat ottanut nuori: ”Olin riippuvainen niistä kundeista, keillä oli kämppä ja ehkä jotain safkaa” – on harmillisen epäselvää, kenellä on vastuu karkulaisista

MTV Uutiset: Nuoria ajavat hatkaan lastensuojelulaitosten mielivaltaiset rajoitukset – sijoitetut lapset toivovat aikuisilta välittämistä, halauksia, aikaa ja kuulluksi tulemista

MTV Uutiset: Nuoria ajavat hatkaan lastensuojelulaitosten mielivaltaiset rajoitukset – sijoitetut lapset toivovat aikuisilta välittämistä, halauksia, aikaa ja kuulluksi tulemista

MTV Uutiset: Asiantuntijalta järkyttävä ulostulo: Suomessa ei tunnisteta lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa – vaarassa erityisesti yksi ryhmä

Huomenta Suomi: Yhteiskunnan sokea piste: Lastensuojelusta karanneiden karut kohtalot

Turun yliopisto: Tutkijat ja ammattilaiset kokosivat suositukset vahvinta tukea kaipaavien lasten ja nuorten palvelujen parantamiseksi

Yle: Kansanedustaja Hussein al-Taee vihjasi arabiankielisellä videolla lasten huostaanottopäätöksiä mielivaltaisiksi – näin hän kommentoi väitteitään

Yle: Lapsiasiavaltuutettu: Keskustelu lasten ja nuorten mielenterveydestä painottuu liikaa lääkintään turvallisen arjen sijaan

Iltalehti: Vantaan ja Keravan lastensuojelu syynissä – Avi pyytää selvitystä

Helsingin Sanomat: Espoolaiset sosiaali­työn­tekijät uupuvat, koska heiltä vietiin omat työ­huoneet

Helsingin Sanomat: ”Käytämme vessoja” –  Avokonttorit piinaavat sosiaalialan työntekijöitä pääkaupunkiseudulla

Helsingin Sanomat: Lapsi unohti sijais­perheessä äidin­kielensä – Siitä alkoi noidan­kehä, joka vaurioitti äidin ja lapsen välejä

Satakunnan Kansa: Tässä minä olen (maksumuuri)

Salon Seudun Sanomat: Someron lastensuojelun sijaishuolto hoituu Salosta – Varhan palvelualuepäällikkö lupaa lähipalveluja kuten ennenkin (maksumuuri)

Satakunnan Kansa: ”Ei minulla ole muuta kotia enää” – Hyvinvointialue leikkasi perhehoitaja Päivi Anttilan kuukausipalkkiota noin tuhannella eurolla (maksumuuri)

Hämeen Sanomat: Kiireellisesti sijoitettava lapsi voi joutua lastenkodin ylipaikalle – Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ei ole päivystäviä kriisiperheitä (maksumuuri)

Lähteet:

 1. https://vm.fi/meno-ja-rakennekartoitus-seka-verokartoitus
 2. https://tietotarjotin.fi/tutkimusblogi/618981/nuoren-ammatillisen-kuntoutuksen-myontoedellytysten-tiukentaminen-ei-todennakoisesti-toisi-saastoja-vaan-lisaisi-kustannuksia
 3. https://twitter.com/EsaIivonen/status/1632990882050846720
 4. https://stm.fi/lastensuojelu
 5. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009449900.html?share=52a71b51fd62e11606982cd6da57b897
 6. https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2023/01/KD-vaaliohjelma-WEB-2023.pdf
 7. https://keskusta.fi/wp-content/uploads/2023/01/Keskustan-eduskuntavaaliohjelma-2023.pdf
 8. https://vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2023/01/Vasemmistoliitto_VAALIOHJELMA2023.pdf
 9. https://val.sfp.fi/wp-content/uploads/RKP-Vaaliohjelma-2023.pdf
 10. https://www.sdp.fi/uploads/sites/2/2023/02/rohkeutta-olla-sinun-puolellasi-sdpn-eduskuntavaaliohjelma-2023.pdf
 11. https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-eduskuntavaaliohjelma-2023/
 12. https://www.liikenyt.fi/eduskuntavaaliohjelma
 13. https://www.vihreat.fi/wp-content/uploads/2023/02/Vihrea%CC%88t_eduskuntavaaliohjelma_2023_final.pdf
 14. https://onniwestlund.fi/2021/12/11/aluevaalit-2022-lastensuojelu/
 15. https://www.sdp.fi/eduskuntavaalit-2023/vaaliohjelma/
 16. https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1474